MENU

BLOG

Rozwód bez orzekania o winie. Jak szybko i skutecznie uzyskać wyrok rozwodowy?

pexels-cottonbro-studio-4098224
Ksymena Zelek
Ksymena Zelek

Rozwód stanowi instytucję prawną pozwalającą rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać, by Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jednakże warunkiem powyższego jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dostać szybki rozwód bez orzekania o winie – oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc.

Jak wynika z powszechnie dostępnych sondaży, współcześnie – z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, których brzmienie niejednokrotnie jest niezrozumiałe dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, a także z uwagi na przekonanie dot. kosztownego, a przede wszystkim długotrwałego postępowania sądowego – wiele osób chce uniknąć stresu, straty czasu, a przede wszystkim środków finansowych. Z tego powodu nie decydują się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Warto w tym miejscu zastanowić się, czy rozwód rzeczywiście musi wiązać się z długotrwałym i kosztownym postępowaniem sądowym, czy też instytucja ta bezpodstawnie zyskała złą sławę.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie?

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Co jednak istotne – jak wprost wynika z § 2 ww. artykułu – na zgodne żądanie małżonków, Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

W kontekście powyższego należy podkreślić, iż rozwód bez orzekania o winie można potocznie nazwać porozumieniem stron. Co istotne, chcąc wpłynąć na czas trwania postępowania rozwodowego strony tego postępowania (małżonkowie) winni dojść do porozumienia – „dogadać się” we wszelkich istotnych kwestiach, tj. sposób wykonywania władzy rodzicielkiej (w przypadku posiadania małoletnich dzieci), kontaktów rodziców z dziećmi, wysokości alimentów, albowiem w przypadku braku zgodnego ustalenia ww. kwestii, to Sąd będzie zobowiązany przeprowadzić postępowanie mające na celu prawne uregulowanie powyższych kwestii, co w konsekwencji będzie wiązało się przede wszystkim z wydłużeniem prowadzenia sprawy rozwodowej oraz wyższymi kosztami jej prowadzenia.

Pozew o rozwód – o czym pamiętać, by uniknąć wydłużenia postępowania sądowego? Jak sformułować wniosek rozwodowy?

Zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c., pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

 • dokładnie określone żądanie – w przypadku sprawy rozwodowej żądanie może zostać sformułowane w następujący sposób:  „wnoszę o rozwiązanie małżeństwa ………… z domu ……………, córki ……………., urodzonej ………………….. w ……………….. z …………………., synem …………….. urodzonego ………………. w …………………, zawartego w ……………….. w dniu ……………….. roku przez rozwód – bez orzekania o winie stron”

 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu – w przypadku sprawy rozwodowej, Powód winien w uzasadnieniu pozwu o rozwód wykazać, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a także, iż wskutek niego nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt: I CKN 780/98, rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżeństwo (duchowe, fizyczne, gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli doświadczenie życiowe prowadzi do wniosku na tle konkretnej sprawy, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. W kontekście powyższego należy podkreślić, iż obowiązek wspólnego pożycia przejawia się więc w szczególnego rodzaju więziach małżeńskich: więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Zupełny i trwały zanik tych więzi stanowi pozytywną przesłankę rozwodu:

  więź gospodarcza: brak wspólnego miejsca zamieszkania, brak wspólnych środków finansowych/wydatków,
  – więź duchowa: brak zaufania, brak wzajemnego szacunku,  brak uczuć,
  – więź fizyczna: brak współżycia i fizycznej bliskości między małżonkami,

   

 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia – przykładowe sformułowanie: „ na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, iż strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie Powódka nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem sporu”; „na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ Powódka nie dostrzega możliwości na dojście pomiędzy małżonkami do porozumienia ani widoków na utrzymanie małżeństwa”.

W kontekście powyższego należy podkreślić, iż w przypadku niespełnienia ww. wymogów formalnych, przewodniczący wezwie stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pozwu w terminie tygodniowym (art. 130 § 1 k.p.c.), co niewątpliwie będzie wiązało się z wydłużeniem postępowania sądowego.

Podsumowanie: czy wybierając rozwód bez orzekania o winie można uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jak już wyżej wskazano – to, ile trwa sprawa rozwodowa, zależy przede wszystkim od zgody między małżonkami. Rozwód bez orzekania o winie trwa krócej, ponieważ Sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego, a jedynie dokonuje przesłuchania małżonków i ewentualnych świadków. W kontekście powyższego można zatem wskazać, iż jeśli między małżonkami nie ma kwestii spornych i są zgodni, co do kwestii poruszanych podczas rozprawy, wówczas mogą uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Decydując się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, a jednocześnie chcąc zakończyć postępowanie sądowe jak najszybciej, małżonkowie powinni pamiętać, iż kluczową kwestię w tym zakresie będzie stanowić dojście do porozumienia między nimi oraz prawidłowe sporządzenie pozwu rozwodowego uwzględniającego opisane wyżej wymogi.

Należy pamiętać, iż w celu uniknięcia wszelkich braków formalnych pozwu, a także w celu pełnego oraz skutecznego wykazania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli pomocy w zakresie sprawnego zakończenia postępowania rozwodowego.


Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.