MENU

BLOG

Pracodawco! Poznaj swoje możliwości – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czyli PFRON dofinansowanie 2021

young disabled businessman in wheelchair working with smiling colleagues in office
Ksymena Zelek
Ksymena Zelek

W Polsce – pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie to przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON dofinansowanie 2021). Kiedy zatem można ubiegać się o owe dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników? Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia? Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie? I kiedy wspomniane dofinansowanie nie przysługuje?

PFRON dofinansowanie 2021 – podmioty uprawnione do jego otrzymania

Aby otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pracodawca musi spełniać pewne warunki. Na samym początku należy jednak zaznaczyć, iż pracownik, w stosunku do którego ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzenia, musi zostać ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. Wracając jednak do wyżej wymienionych warunków… Pracodawca musi zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy. Należy przypomnieć, iż pracownikiem w rozumieniu prawa pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca, by móc ubiegać się o PFRON dofinansowanie 2021 w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musi zatrudniać co najmniej 6 % osób niepełnosprawnych. Co istotne, do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych.

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Szczegóły procedury, by uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000001). Zgodnie z tym rozporządzeniem, pracodawca składa wniosek wraz z informacją w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Ponadto, pracodawca przesyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z pierwszym wnioskiem:

1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

a) pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada; oraz

b) numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

2. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy, jeżeli pracodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

Należy zaznaczyć, iż pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek lub informację, otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego

PFRON dofinansowanie 2021 – wysokość dofinansowania

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownik taki został ujęty w  ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. ustawy. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

1) 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

UWAGA! Kwoty wyżej wskazane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych zwiększa się o:

1) 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaklasyfikowanych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaklasyfikowanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaklasyfikowanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kiedy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje?

Zgodnie z ustawą dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

1) na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;

2) do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;

3) jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;

4) jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczających 14 dni.

Reasumując powyższe, można wysnuć wniosek, iż zatrudnianie osób niepełnosprawnych to działanie, które daje szansę uczestnictwa w życiu zawodowym pracownikom niepełnosprawnym, a tym samym wspiera pracodawcę, który może liczyć na dofinansowania przyznawane przez PFRON, w tym PFRON dofinansowanie 2021. Należy pamiętać, iż zatrudnianie osób niepełnosprawnych – poza aspektami finansowymi – w dłuższej perspektywie przekłada się na wymierne zyski przedsiębiorstwa, ale o tym już w kolejnych wpisach! 🙂

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.