MENU

BLOG

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), czyli kilka słów o zasadach podlegania oskładkowaniu

old couple model standing on money coins saving for concept inve
Ksymena Zelek
Ksymena Zelek

Na naszym blogu mogą Państwo już znaleźć wpis dot. emerytury pomostowej. Jeżeli jeszcze nie mieli Państwo okazji zapoznać się ze wspomnianym wpisem – zapraszamy do lektury, gdyż kwestie w nim poruszone są bezpośrednio związane z naszym dzisiejszym tematem -https://www.kancelariaswj.pl/dla-kogo-emerytura-pomostowa/ – a jest nim emerytura pomostowa warunki.

W naszym dzisiejszym wpisie wyjaśnimy czym jest Fundusz Emerytur Pomostowych, przedstawimy zasady podlegania oskładkowaniu, wysokość wspomnianych składek oraz wytłumaczymy co tak naprawdę stanowi podstawę wymiaru składki na fundusz emerytur pomostowych.

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – czym jest? Gdzie szukać regulacji z nim związanych?

Wszelkie regulacje dot. FEP zostały zawarte w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych. Zgodnie z art. 29 wspomnianej ustawy tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych. Fundusz ten funkcjonuje w Polsce od 2010 roku, a jego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – za kogo opłacana jest składka? kto opłaca składki?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur  Pomostowych jest opłacana przez pracodawcę za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, np. prace w górnictwie, prace w chemii czy też prace w hutnictwie i przemyśle metalowym.

Ponadto, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych są opłacane również za pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 roku, a także za zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…)

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – kiedy powstaje i wygasa obowiązek opłacania składek?

Obowiązek opłacania składek powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

PAMIĘTAJ! Obowiązek dokonania kwalifikacji pracy danego pracownika jako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na pracodawcy.

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – wymiar składki

Podstawę wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru, a składka jest finansowana w całości przez płatnika składek. Pracodawca, wpłaca składkę na wskazany przez ZUS rachunek bankowy odrębną wpłatą. Zasadą jest, że składki na FEP za wszystkich pracowników pracodawca powinien opłacać w terminach przewidzianych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, tj. nie później niż do:

  1. 5. dnia następnego miesiąca – jeśli jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym,
  2. 15. dnia następnego miesiąca – jeśli nie jest żadnym z ww. podmiotów.

PAMIĘTAJ! Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opłacana od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacanych tytułem należnych wynagrodzeń przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Co to w praktyce oznacza? Obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych nie dotyczy tych składników wynagrodzenia, które są należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze nie była wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie świadczenia pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnych charakterze.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – w jaki sposób dokonać rozliczenia?

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W danych: „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” (blok VIII). Wskazujemy kolejno:

  1. w polu 01 – liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),
  • w polu 02 – liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • w polu 03 – sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podsumowując, Fundusz Emerytur Pomostowych to fundusz, dzięki któremu obywatele Rzeczypospolitej pracujący w szczególnych i niebezpiecznych warunkach mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, iż przejście na wymarzoną, wcześniejszą emeryturę wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań i emerytura pomostowa warunki, które narzuca polski ustawodawca.

Polubiłeś nasz artykuł? Udostępnij go znajomym:

Share on facebook
Share on twitter
Kategorie artykułu:
Tagi:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.